Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

5η Σύμβαση-Πλαίσιο αναφορικά με την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, Φιλελεύθερος 28/5/2020


Στην Κύπρο επικρατεί ένα «γενικό κλίμα ανοχής» ιδιαίτερα έναντι των θρησκευτικών ομάδων των Αρμενίων, των Μαρωνιτών και των Λατίνων, σύμφωνα με έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 5η Σύμβαση-Πλαίσιο αναφορικά με την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. Λέει ωστόσο ότι χρειάζεται να υπάρξουν βελτιώσεις, Φιλελεύθερος, 28/5/2020

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η στήριξη για διατήρηση της μειονοτικής ταυτότητας εξακολουθεί να παρέχεται, κυρίως στον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τομέα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, τα οποία βασίζονται σε πληροφορίες που έλαβε η Συμβουλευτική Επιτροπή από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς παράγοντες κατά την επίσκεψή της σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό, πέρυσι τον Ιούλιο.
 
Τα άτομα που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, των Μαρωνιτών και των Λατίνων εξακολουθούν να ασκούν επιρροή στη χάραξη πολιτικής σε θέματα που τους αφορούν, κυρίως μέσω των εκπροσώπων τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, συμπεραίνει η 5η έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
 
«Η άσκηση του δικαιώματος στον αυτοπροσδιορισμό και η αποτελεσματική διαβούλευση με τις θρησκευτικές και εθνοτικές ομάδες πέραν από εκείνες που αναγνωρίζονται επίσημα από το σύνταγμα παραμένουν ‘προβληματικές’ λόγω της συνταγματικής διάρθρωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, η Συμβουλευτική Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι οι συστάσεις της από προηγούμενες εκθέσεις έχουν ληφθεί υπόψη από τις αρχές για την προετοιμασία του ερωτηματολογίου της απογραφής του 2021, το οποίο θα πρέπει να οδηγήσει σε μια πιο ακριβή εικόνα για την ποικιλομορφία στην κυπριακή κοινωνία» αναφέρεται.
 
Ως θετική εξέλιξη από την προηγούμενη αναφορά, καταγράφεται η αύξηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για το Γραφείο του Επιτρόπου Διοικήσεως, αλλά και η δυνατότητα για το γραφείο να προσλαμβάνει προσωπικό σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια. Αυτές οι θετικές εξελίξεις θέτουν καλύτερες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της έγκαιρης εξέτασης και αντιμετώπισης καταγγελιών που σχετίζονται με τις διακρίσεις, προστίθεται.
 
Στα θετικά περιλαμβάνεται και η κωδικοποίηση της κυπριακής μαρωνιτικής αραβικής, αλλά και οι εκδόσεις και το οπτικοακουστικό υλικό που παρέχεται χωρίς χρέωση στο ευρύ κοινό, αφιερωμένο σε καθεμία από τις τρεις θρησκευτικές ομάδες. Η έκθεση χαιρετίζει επίσης τη συνολική υποστήριξη προς την πολιτιστική κληρονομιά των τριών θρησκευτικών ομάδων και τη ρητή αναφορά που γίνεται σε αυτές σε εγχειρίδια, καθώς και τη δημιουργία πολιτιστικών κέντρων για τις θρησκευτικές ομάδες των Μαρωνιτών και των Λατίνων.
 
Παρά την πρόοδο, στην έκθεση καταγράφονται τομείς στους οποίους χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά.
 
Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και για τερματισμό των διακρίσεων των Ρομά, κάποιες ομάδες παραμένουν «κοινωνικά και οικονομικά περιθωριοποιημένες». Η Συμβουλευτική Επιτροπή εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Σύμβαση-Πλαίσιο εφαρμόζεται σε Ρομά που δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένοι ως μειονότητα, ενώ οι κυπριακές αρχές καταβάλλουν αυξημένες προσπάθειες για να συνεργαστούν άμεσα με εκπροσώπους των Ρομά. Αναφέρεται ωστόσο ότι δεν έχει σημειωθεί αρκετή βελτίωση όσον αφορά τη στέγαση και την απασχόλησή τους. «Η κατάταξη των Κυπρίων Ρομά ως μέρος της τ/κ κοινότητας εξακολουθεί να έχει ‘αρνητικές επιπτώσεις’ στη δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση και να απολαμβάνουν ορισμένα δικαιώματα» συμπληρώνεται.
 
Αναφέρεται επίσης ότι παρά το ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο και τα δεδομένα σχετικά με εγκλήματα μίσους και ρητορική μίσους, την αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας της Αστυνομίας, τη δημοσίευση Εγχειριδίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για την Αστυνομία και τα προγράμματα κατάρτισης των αστυνομικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, «η Συμβουλευτική Επιτροπή εκφράζει λύπη για την απουσία συστηματικής συλλογής ξεχωριστών δεδομένων για την ισότητα». Σύμφωνα με την έκθεση, απαιτείται επίσης κατάλληλη αξιολόγηση της απόδοσης των αστυνομικών που έχουν εκπαιδευτεί, ώστε να εκτιμηθεί καλύτερα η αποτελεσματικότητα αυτών των μαθημάτων, αναφέρεται.
 
Η έκθεση συστήνει στις κυπριακές αρχές να αναπτύξουν σε στενή διαβούλευση με εκπροσώπους των Ρομά, οργανώσεις και άλλους σχετικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά και τη συνολική συμμετοχή τους στην κοινωνικοοικονομική ζωή.
 
Επίσης ζητά να υπάρξει η επιλογή της «πολλαπλής σχέσης» (multiple affiliation) κατά την απογραφή του 2021 διασφαλίζοντας ότι οι αρμόδιοι κρατικοί αξιωματούχοι και οι ίδιοι οι ερωτώμενοι θα ενημερώνονται για αυτήν την επιλογή και ότι οι ερωτήσεις σχετικά με την εθνοτική και θρησκευτική σχέση θα είναι μη υποχρεωτικές και ανοιχτές.
 
Λέει ακόμη ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι παράπονα που σχετίζονται με διακριτική μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποβάλλονται από ή για λογαριασμό ατόμων που ανήκουν σε θρησκευτικές και εθνοτικές κοινότητες, εξετάζονται και αντιμετωπίζονται από το Γραφείο του Επιτρόπου Διοικήσεως σε εύλογο χρονικό διάστημα και ότι οι αποφάσεις εφαρμόζονται από τις αρχές.
 
Ζητά επίσης περαιτέρω αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης για κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην αρμενική και κυπριακή μαρωνιτική αραβική, ενώ παροτρύνει τις αρχές να υποστηρίξουν τη διδασκαλία της αρμενικής γλώσσας στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας τμήματος αρμενικής γλώσσας στο πανεπιστήμιο. Η γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Κύπρο δημοσιεύθηκε μαζί με τα σχόλια της Κυβέρνησης.