Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Ενημέρωση σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων


Υπεύθυνος επεξεργασίας – σκοπός – νομική βάση

Το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που άπττονται της διαχείρισης, συντονισμού, στήριξης και αντιμετώπισης θεμάτων που αφορούν μεταξύ άλλων κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων τους Απόδημους και Κύπριους της Διασποράς αποφάσισε την δωρεάν επιμόρφωση των αποδήμων της διασποράς (νέων άνω των 16 ετών) με την οργάνωση μαθημάτων και διαλέξεων εξ’αποστάσεως/ διαδικτυακά, η πραγματοποίηση των οποίων θα γίνει από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Προς επίτευξη του ανωτέρου σκοπού με την ελεύθερη συγκατάθεση σας ο Επίτροπος Προεδρίας ως υπεύθυνος επεξεργασίας (σύνδεσμος επικοινωνίας – Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων ηλεκτρονική διεύθυνση: tantoniou@papd.mof.gov.cy, Τηλέφωνο: 22- 400133), θα συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις βασικές Αρχές που διέπουν το Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και Ν. 125(Ι)/2018) ήτοι τις αρχές της νομιμότητας, περιορισμού του σκοπού, διαφάνειας, ελαχιστοποίησης, ακρίβειας, περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας και λογοδοσίας.

Κατηγορίες Υποκειμένων των δεδομένων: οι απόδημοι νέοι της διασποράς που δηλώνουν συμμετοχή για την εξ’αποστάσεως / διαδικτυακή επιμόρφωση.

Πηγή και κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα συλλέξει με τη συγκατάθεση σας για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στο άτομό σας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, χώρα και ηλικία.

Αποδέκτες των δεδομένων: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα κοινοποιεί τα δεδομένα σας εκτός από την περίπτωση που επιβάλλεται από το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο.

Εμπιστευτικότητα και Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων:

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν εμπιστευτικά και ασφαλή. Για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων λαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας ή προσπέλαση.

Διαβίβαση δεδομένων: Δεν θα γίνεται διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων.

Διατήρηση δεδομένων: Τα δεδομένα θα φυλαχθούν μέχρι 6 μήνες και μετά θα καταστραφούν.

Άσκηση δικαιωμάτων υποκειμένων των δεδομένων

Σύμφωνα με το Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε εντός της χρονικής περιόδου των έξι (6) μηνών για την οποία θα διατηρούνται τα δεδομένα που σας αφορούν.

Δικαίωμα Πρόσβασης (άρθρο 15 Κανονισμού: Μπορείτε να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πρόσβαση και άλλες πληροφορίες.

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 Κανονισμού): Μπορείτε να ζητήσετε την διόρθωση ανακριβών ή την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας, επικοινωνώντας με το σχολείο.

Δικαίωμα Διαγραφής (άρθρο 17 Κανονισμού): Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 17 του Κανονισμού.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 Κανονισμού): Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό των δεδομένων σας στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Άρθρο 18 του Κανονισμού.

Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21(1) Κανονισμού): Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21(1) του Κανονισμού.

Μπορείτε να ασκήσετε τα πιο πάνω δικαιώματα καθώς και οποιοδήποτε αίτημα σας μέσω επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση tantoniou@papd.mof.gov.cy

Διατηρείτε επίσης το δικαίωμά σας εάν διαπιστώσετε ότι λαμβάνει χώρα παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή ότι έχουν παραβιασθεί τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα για υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική Αρχή Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκληση της.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ:

Με την παρούσα δηλώνω με πλήρη επίγνωση των ανωτέρω ότι Αποδέχομαι/ Δεν αποδέχομαι όπως ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέξει από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και επεξεργαστεί τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα ήτοι το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τη χώρα και την ηλικία μου για τους σκοπούς που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και αφορούν στην δωρεάν επιμόρφωση των αποδήμων της διασποράς (νέων άνω των 16 ετών) με την οργάνωση μαθημάτων και διαλέξεων εξ’αποστάσεως/ διαδικτυακά. Η υλοποίηση της εξ’αποστάσεως / διαδικτυακής επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μπορώ οποτεδήποτε να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου με σχετική επικοινωνία μου με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση tantoniou@papd.mof.gov.cy

η-Φόρμα για αποδοχή / μη αποδοχή