Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Έκδοση Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας : On the tragedy of the missing persons


EL - Το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών έχει προχωρήσει σε περιεκτική τετράγλωσση έκδοση στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ισπανική γλώσσα, και η οποία αφορά την τραγική πτυχή στο θέμα των αγνοουμένων στην Κύπρο. Για να διαβάσετε την έκδοση παρακαλώ πατήστε στο σχετικό επισυνημμένο αναλόγως της γλώσσας προτίμησής σας.

ΕΝ - The Office of the Presidential Commissioner in cooperation with the Press and Information Office has proceeded with a comprehensive four-language publication in English, French, German and Spanish, which deals with the tragic aspect of the issue of the missing persons in Cyprus. To read the version please click on the relevant attached according to your preferred language.

FR - Le Bureau de la Commissaire de la Présidence, en coopération avec le Bureau de la Presse et de l' Information, a procédé à une édition carrée complète en Anglais, en Français, en Allemand et en Espagnol, ce qui concerne l'aspect tragique des personnes disparues. Pour lire la question, veuillez cliquer sur l'annexe pertinente en fonction de votre langue de choix.

DE - Das Amt des Chief Commissioner in Zusammenarbeit mit dem Presse- und Informationsbüro ist Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch, das sich mit der Frage der vermissten Personen in Zypern befasst. Lesen Sie die Version bitte auf die relevante Sprache.

ES- La Oficina del Alto Comisionado en cooperación con la Oficina de Prensa e Información ha estado en inglés, francés, alemán y español, que se ocupa de la cuestión de las personas desaparecidas en Chipre. Lea la versión por favor haga clic en el lenguaje pertinente.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatENGLISH FRENCH.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatGERMAN SPANISH.pdf