Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Διαχείριση Περιουσιών ΑγνοουμένωνΔιαχείριση Περιουσιών Αγνοουμένων

Εκτός από τις προσπάθειες για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοούμενων, η Υπηρεσία ασχολείται και με το θέμα της διαχείρισης των περιουσιών τους. Η μελέτη των θεμάτων αυτών και η λήψη αποφάσεων αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής Διορισμού Διαχειριστού Περιουσίας Αγνοουμένου Προσώπου, η όποια συστάθηκε συμφώνα με τον περί Αγνοουμένων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 1979 (αρ.77/79). Την Επιτροπή αυτή απαρτίζουν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ή Εκπρόσωπός του, ο Διευθυντής του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αγνοουμένων και ο Αρχιπρωτοκολλητής ή Εκπρόσωπος του. Καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Γενικός Εισαγγελέας ή ο Εκπρόσωπος του και Γραμματέα ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αγνοουμένων. Η σχετική Νομοθεσία προνοεί το διορισμό δύο διαχειριστών από την Επιτροπή, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση τόσο της κινητής όσο και της ακίνητης περιουσίας του αγνοούμενου.

Το 2003 ψηφίστηκε και δεύτερος νόμος σχετικά με τη ρύθμιση των περιουσιών των αγνοουμένων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του οποίου, ο αγνοούμενος είναι δυνατό να κηρυχτεί άφαντος για σκοπούς και μόνο διακανονισμού της περιουσίας του.

Προγραμματίζεται η συμπερίληψη στο Νόμο και των αγνοουμένων της περιόδου 63-64.