Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Στοιχεία Επικοινωνίας


Για επικοινωνία με το Γραφείο της Επικεφαλής παρακαλούμε όπως απευθύνεσθε :

- Σοφία Χατζηγιαννακού

Τηλέφωνο Γραφείου : 22400102 / 22400238

Φαξ. : 22400173

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: schatziyiannakou@presidency.gov.cy

Ιστοσελίδα Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας: http://www.presidentialcommissioner.gov.cy

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Κυριάκου Μάτση 56, 1082 Λευκωσία


Για επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι τις επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαϊου 2018, το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) ο οποίος συμμετέχει, δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 ως πιο κάτω:

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Κυριάκου Μάτση 56, 1082 Λευκωσία

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tantoniou@papd.mof.gov.cy