Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Ο ρόλος και η δραστηριοποίηση των αποδήμων μας διαχρονικά στην ευημερία των παροικιών μας, στην προώθηση των δικαίων του Κυπριακού Ελληνισμού και προβολής της Κύπρου αποτελεί κεντρικό και σταθερό βραχίονα των κοινών προσπαθειών μας.

Η συμβολή του Απόδημου Κυπριακού Ελληνισμού, ο ρόλος, η οργανωτική δομή και η δραστηριοποίηση του έχει αναβαθμιστεί μετά την τουρκική εισβολή, το δε συλλογικό έργο αναγνωρίζεται καθολικά από την πολιτεία. Οι ενέργειες και δράσεις των οργανωμένων συνόλων και ηγετών για τον τερματισμό της κατοχής και την επίτευξη μιας δίκαιης λύσης του Κυπριακού εντείνονται και διαμορφώνονται στο πλαίσιο κατευθύνσεων και συντονισμού με την πολιτική του κράτους.

Οι επιδιώξεις και στόχοι που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της νέας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής του κράτους και ο ρόλος της Κύπρου στο γεωπολιτικό πλαίσιο της περιοχής, προσφέρει νέες δυνατότητες στις προσεγγίσεις των ηγεσιών των παροικιών μας με τα κέντρα επιρροής.

Πολύτιμη είναι στο πλαίσιο αυτό η συνεργασία που αναπτύσσουμε με την Ελληνική κυβέρνηση με στόχο το συντονισμό και τη συνεργασία της κυπριακής και της ελλαδικής ομογένειας με την οποία επιδιώκονται κοινές δράσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες, το εκτόπισμα και σχέσεις του Ελληνισμού στο σύνολο του.

Τέτοιες δράσεις αφορούν μεταξύ άλλων τη διατήρηση της κοινής εθνικής μας ταυτότητας, των εθίμων, των παραδόσεων, της θρησκείας μας, ως και την προώθηση της ελληνομάθειας και του πολιτισμού μας στις χώρες διαμονής και δραστηριοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώξαμε και εξασφαλίσαμε διμερείς και τριμερείς συνεργασίες που θα υποβοηθήσουν σε ουσιαστικό βαθμό την υλοποίηση των στόχων μας. Ήδη υπάρχει σε ανώτατο επίπεδο συνεργασία με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και το Λίβανο, όπως και με άλλες χώρες όπως η Αρμενία, η Ρουμανία και η Σερβία.

Είναι, ακριβώς, μέσα από αυτό τον ιδιαίτερα σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής μας που μπορεί να αξιοποιηθεί η συνεργασία των διασπορών διαφόρων χωρών ως απαραίτητο διπλωματικό εργαλείο για την προώθηση κοινών στόχων και συλλογικών συμφερόντων σε σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων στο εξωτερικό.

Μία βασική προτεραιότητα της στρατηγικής που έχουμε θέσει είναι η αξιοποίηση των οργανωμένων συνόλων της διασποράς μας, έτσι ώστε να προωθήσουν θέματα αμοιβαίας προτεραιότητας για τις χώρες μας καθώς και θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως θέματα νεολαίας, επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης ανάμεσα στις κοινότητες της Διασποράς.

Κορυφαία πάντως προτεραιότητα της στρατηγικής μας είναι η ενθάρρυνση και η ενεργός συμμετοχή της απόδημης νεολαίας. Δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει διασπορά χωρίς τη νέα γενιά, αφού είναι αυτή που θα κληθεί να αναλάβει στο μέλλον τη συνέχιση του πολύπλευρου έργου που επιτελεί η διασπορά μας.