Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ:

Η Υπηρεσία, υπό την εποπτεία του Επιτρόπου Προεδρίας, διαχειρίζεται, στο μέρος που την αφορά, καταλόγους αγνοουμένων Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών της περιόδου της τουρκικής εισβολής 1974 καθώς και της περιόδου του 1963/67. Ήτοι:

1. Κατάλογος 1493 αγνοουμένων Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών της Τουρκικής εισβολής των οποίων οι υποθέσεις κατατέθηκαν στη ΔΕΑ

2. Κατάλογος 126 υποθέσεων Ελληνοκυπρίων αγνοουμένων που δεν κατατέθηκαν αρχικά στη ΔΕΑ

3. Κατάλογος 44 υποθέσεων Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών αγνοουμένων της περιόδου 1963-1967

4. Με βάση πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ανατέθηκε στην Υπηρεσία Αγνοουμένων η ετοιμασία καταλόγου Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών πεσόντων της περιόδου 1963-1967 ο οποίος άμα τη ετοιμασία του θα δημοσιοποιηθεί.


ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ:


Όσον αφορά τους πιο πάνω καταλόγους πεσόντων της Τουρκικής εισβολής καθώς και τους καταλόγους των πεσόντων αντιστασιακών και πεσόντων του πραξικοπήματος αναφέρονται τα ακόλουθα:

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ

Υλοποίηση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 12/2000, και ημερ. 4.5.2000 για ετοιμασία Καταλόγου Φονευθέντων Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών κατά το πραξικόπημα και την Τουρκική εισβολή ή συνεπεία του πραξικοπήματος και της Τουρκικής εισβολής

Στο πλαίσιο της πολιτικής της Κυπριακής Κυβέρνησης για επίλυση του ανθρωπιστικού προβλήματος των αγνοουμένων και της διακρίβωσης της τύχης ενός εκάστου των αγνοουμένων με πειστικά και αποδεικτικά στοιχεία, το Υπουργικό Συμβούλιο την περίοδο 1999-2000 αποφάσισε μεταξύ άλλων την διενέργεια εκταφών στις ελεύθερες περιοχές όπου το 1974 τάφηκε αριθμός προσώπων, των οποίων η ταυτότητα δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί κατά τον χρόνο της ταφής, όπως επίσης και την δημοσιοποίηση του καταλόγου Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών αγνοουμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο της πιο πάνω πολιτικής, το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του με αρ. 12/2000 και ημερ. 4.5.2000 αποφάσισε όπως ετοιμασθούν και κατάλογοι των φονευθέντων Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών κατά το πραξικόπημα και την Τουρκική εισβολή ή συνεπεία του πραξικοπήματος και της Τουρκικής εισβολής.

Προς τον σκοπό αυτό εγκαθιδρύθηκε επιτροπή από εκπροσώπους των Υπουργείων Εξωτερικών (Πρόεδρος), Άμυνας, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Αστυνομία), Υγείας, του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα.

Με βάση την πιο πάνω Απόφαση, ο Υπουργός Εξωτερικών όρισε τον κ. Ξενοφώντα Καλλή, Εισηγητή του Καταλόγου Πεσόντων, ο οποίος με βάση κατευθυντηρίων οδηγιών της Επιτροπής θα υπέβαλε σχέδιο του καταλόγου πεσόντων άμα τω καταρτισμώ του.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της προσπάθειας που καταβλήθηκε για καταρτισμό του καταλόγου των πεσόντων είχαν συλλεγεί στοιχεία και πληροφορίες που αφορούσαν και αγνοούμενα πρόσωπα. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για αξιολόγηση και παραπέρα ενέργειες.

Το πρώτο σχέδιο του καταλόγου πεσόντων είχε κατατεθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Εξωτερικών το 2002, με την παράκληση όπως σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες οικογένειες ή άλλα πρόσωπα που γνώριζαν πληροφορίες για πεσόντες, των οποίων τα ονόματα δεν περιέχονταν στα σχέδια των καταλόγων που έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατόν με τον Εισηγητή του Καταλόγου Πεσόντων.

Τα πιο κάτω σχέδια των καταλόγων πεσόντων είχαν κατατεθεί και στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον φάκελο της Κύπρου το 2011 και περιέχονται στο πόρισμα της Επιτροπής της Βουλής για τον φάκελο της Κύπρου.

Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ
    i. Σχέδιο καταλόγου Ελληνοκυπρίων πεσόντων της Τουρκικής εισβολής 1009 καταχωρήσεις

    ii. Κατάλογος Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών πεσόντων που τάφηκαν σε γνωστούς και άγνωστους χώρους στις κατεχόμενες περιοχές, 554 καταχωρήσεις. Οι υποθέσεις των Ελληνοκυπρίων περιλαμβάνονται στο πιο πάνω σχέδιο καταλόγου πεσόντων

    iii. Κατάλογος Ελλαδιτών πεσόντων της Τουρκικής εισβολής, 108 καταχωρήσεις.
.
Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ 98 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κατάλογος είναι χωρισμένος σε (4) κατηγορίες:
   I. 41 Πεσόντες αντιστασιακοί καταχωρήσεις
   II. 36 Πεσόντες πραξικοπήματος καταχωρήσεις
   III. 16 Θύματα καταχωρήσεις
   IV. 5 Ελλαδίτες πεσόντες καταχωρήσεις

Σημειώνεται ότι:

Ι. Οι πιο πάνω κατάλογοι δεν περιέχουν τις ταυτοποιήσεις λειψάνων αγνοουμένων του προγράμματος της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων Κύπρου, που έγιναν μετά την κατάθεση των σχεδίων των καταλόγων στην Επιτροπή της Βουλής. Ενόψει του ότι οι ταυτοποιήσεις του προγράμματος της ΔΕΑ συνεχίζονται και οι υποθέσεις αγνοουμένων που ταυτοποιούνται καταχωρούνται στο σχέδιο του καταλόγου πεσόντων ως πεσόντες, θα δημοσιοποιηθεί σύντομα αναθεωρημένο σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει και τις μέχρι σήμερα ταυτοποιήσεις.

ΙΙ. Η πλειοψηφία των ταυτοποιήσεων του προγράμματος της ΔΕΑ αφορά την ταυτοποίηση μεμονωμένων οστών, λόγω και των σκόπιμων μετακινήσεων των λειψάνων από τους πρωτογενείς χώρους ταφής από τον τουρκικό στρατό. Αν και οι υποθέσεις αυτές καταχωρούνται ως πεσόντες, η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί ότι η ταυτοποίηση μεμονωμένων οστών δεν αποτελεί πλήρη διευκρίνιση της τύχης των αγνοουμένων. Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας γνωστοποιήθηκε σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και οργανισμούς τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι τέτοιες περιπτώσεις αφορούν την μεγάλη ομάδα των αγνοουμένων της Άσσιας, του Κορνόκηπου, Αγίου Ιλαρίωνα και πληθώρα άλλων χώρων ταφής.

Ιούλιος 2019


1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚατάλογος 1493 αγνοουμένων Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών της Τουρκικής εισβολής των οποίων οι υποθέσεις κατατέθηκαν στη ΔΕΑ
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚατάλογος 126 υποθέσεων Ελληνοκυπρίων αγνοουμένων που δεν κατατέθηκαν αρχικά στη ΔΕΑ
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚατάλογος 44 υποθέσεων Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών αγνοουμένων της περιόδου 1963-1967
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΥπό ετοιμασία κατάλογος Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών πεσόντων της περιόδου 1963-1967
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚατάλογος Ελληνοκυπρίων πεσόντων κατά ή συνέπεια της Τουρκικής εισβολής
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚατάλογος Ελλαδιτών πεσόντων Τουρκικής εισβολής
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚατάλογος αντιστασιακών πεσόντων κατά το πραξικόπημα
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚατάλογος πεσόντων κατά το πραξικόπημα
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚατάλογος πεσόντων θυμάτων του πραξικοπήματος
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚατάλογος Ελλαδιτών πεσόντων κατά το πραξικόπημα