Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Η Κυβερνητική Πολιτική για τους εγκλωβισμένους διέπεται από κατευθυντήριες αρχές, που έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο (Αρ. Απόφασης 22.699, ημερ. 20.01.1983), οι οποίες ανάμεσα σ’ άλλα προνοούν ότι :


1. Η παραμονή των εγκλωβισμένων στα σπίτια τους αποτελεί βασικό στόχο της κυβερνητικής πολιτικής και των προσπαθειών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό


2. Τα προβλήματα των εγκλωβισμένων θεωρούνται θέματα προτεραιότητας και τυγχάνουν επείγοντος χειρισμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες


3. Τα θέματα των εγκλωβισμένων έχουν ιδιάζοντα χαρακτήρα και ο χειρισμός τους επιβάλλει ειδικές ανθρωπιστικές διευθετήσεις και προσέγγιση.