Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

  • Επισκέψεις στα Σχολεία

   Έχοντας συναίσθηση ότι η παρεχόμενη παιδεία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη συνοχή και τη διατήρηση της ιδιαίτερης κουλτούρας της κάθε θρησκευτικής ομάδας, ο Επίτροπος Προεδρίας, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, μεριμνά για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των σχολείων τους.
    Προς το σκοπό αυτό, ο Επίτροπος Προεδρίας πραγματοποιεί επί τόπου επισκέψεις στα σχολεία που φιλοξενούν παιδιά από θρησκευτικές ομάδες (Δημοτικό Αγίου Μάρωνα, Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσιο Νareg, Τerra Santa και το Σχολείο Αγίας Μαρίας) και ενημερώνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και όσα άλλα τους απασχολούν. Οι επί τόπου επισκέψεις παρέχουν την δυνατότητα απευθείας συναντήσεων με το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων και τους μαθητές, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών, ώστε να υποστηριχθούν οι ανάγκες του κάθε σχολείου με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ως απόρροια των πιο πάνω επισκέψεων είναι τα ακόλουθα:
     - Προώθηση του αιτήματος για την κατάρτιση προγράμματος σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων Nareg και Τerra Santa .
     Η συνεχής υποστήριξη στην πορεία εργασίας για τη συστηματική καταγραφή της Κυπριακής Μαρωνιτικής Αραβικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι πέντε πρώτες φάσεις της έρευνας που διεξάγεται για την καταγραφή της γλώσσας.
    • Ερευνητικό πρόγραμμα (Καρμέλα) που αφορά στη συγκρότηση Κυπριακού Αρχείου Προφορικής Παράδοσης για την Αρμένικη και Λατινική κοινότητα της Κύπρου
     Τον Φεβρουάριο του 2023 ξεκίνησε ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά στη συγκρότηση Κυπριακού Αρχείου Προφορικής Παράδοσης, για τις Θρησκευτικές Ομάδες των Αρμενίων και Λατίνων της Κύπρου και φέρει την ονομασία Καρμέλα. Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι, μέσα από εμπειρίες και βιώματα των μελών των δυο κοινοτήτων κατά τον τελευταίο αιώνα, να επιτευχθεί η καταγραφή πολιτιστικών και θρησκευτικών στοιχείων, παραδόσεων και γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων της κάθε κοινότητας. Η έρευνα γίνεται σε συνεργασία του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.