Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Διμερείς και Τριμερείς Συνεργασίες με άλλες Χώρες στα πλαίσια Εθνικής Στρατηγικής για τη Διασπορά

Η Εθνική Στρατηγική για τη Διασπορά, μέσα από τις διάφορες κατευθύνσεις και πυλώνες της, αποβλέπει στην περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου των αποδήμων μας και την αξιοποίηση της προσφοράς τους σε όλα τα επίπεδα.

Βρισκόμαστε, αλήθεια, σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι της πορείας της Διασποράς μας, καθώς η γενιά των μεταναστών της πρώτης και δεύτερης γενιάς θα δώσει σιγά – σιγά τη σκυτάλη στους, γεννημένους στο εξωτερικό, Έλληνες.

Η διασπορά μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ιδιαίτερα στην ασφάλεια και ειρήνη στην περιοχή, κάτι που είναι και ο μεγάλος στόχος των συνεργασιών με άλλες χώρες υπό την προεδρία των ηγετών μας. Μάλιστα, οι γεωστρατηγικές εξελίξεις στην περιοχή μας είναι τόσο σημαντικές που οι συνεργασίες που έχουμε συνάψει με τις διάφορες φιλικές χώρες καταδεικνύουν συνεχώς την αναγκαιότητα και τη μεγάλη τους αξία.

Σημαντικός Πυλώνας της Εθνικής μας Στρατηγικής αποτελεί η στενή συνεργασία που έχουμε με την Ελλάδα. Ο Απόδημος Ελληνισμός είναι ένας, και από κοινού με την Ελλάδα προωθούμε δράσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ελληνισμού με σκοπό την προώθηση των ευρύτερων συμφερόντων του αλλά και κοινές δράσεις για την νέα γενιά της Διασποράς μας. Στη διμερή συνεργασία με Ελλάδα δίνουμε υπέρτατη σημασία.

Τα θέματα της διασποράς αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της ευρύτερης συνεργασίας των χωρών Κύπρου-Ελλάδας με τρίτες χώρες γι’ αυτό και τα θέματα αυτά έχουν ενταχθεί στις ευρύτερες τριμερείς συνεργασίες των αρχηγών-κρατών των χωρών.

Κύπρος και Ελλάδα έχουν ήδη τριμερείς συνεργασίες με Ισραήλ, Αίγυπτο και Αρμενία, βάσει των οποίων υλοποιούνται διάφορες δράσεις που αφορούν τη Διασπορά μας.
Σε διμερές επίπεδο έχουμε προχωρήσει σε σημαντικές συνεργασίες και με άλλες χώρες όπως Ρουμανία και Σερβία και Πορτογαλία.

Προγραμματίζεται, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για θέματα Διασποράς μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας-Λιβάνου όπως επίσης και μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας-Ιρλανδίας αλλά και Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανίας.

Είναι μέσα από αυτό τον ιδιαίτερα σημαντικό Πυλώνα της στρατηγικής μας που μπορεί να αξιοποιηθεί και τα τελευταία χρόνια αξιοποιείται με επιτυχία η συνεργασία της Διασποράς των διαφόρων χωρών ως απαραίτητο διπλωματικό εργαλείο για την προώθηση κοινών στόχων και συλλογικών εθνικών μας συμφερόντων σε σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων στο εξωτερικό, κατά το παράδειγμα του επιτυχημένου Κύπρο-Ελληνο-Εβραϊκού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η έμπρακτη στήριξη και συνεργασία των οργανωμένων συνόλων της Διασποράς των διαφόρων χωρών με τις οποίες έχουμε συνεργασία καθίσταται ολοένα και πιο ζωτική και συμβάλει αποφασιστικά στην προώθηση και ανάπτυξη των δεσμών σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών (people-to-people contacts).

Μέσα από τις συνεργασίες αυτές επιτυγχάνεται η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας για τα θέματα της διασποράς και δίνεται η δυνατότητα να μετατραπεί αυτή η σημαντική συνέργεια σε συγκεκριμένες δράσεις, ιδιαίτερα σε χώρες όπου η διασπορά των συνεργαζόμενων χωρών είναι οργανωμένη.

Παράλληλα, μέσα από τις συνεργασίες αυτές προωθούνται σε τοπικό επίπεδο ανάμεσα στις κοινότητες της Διασποράς θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τις συνεργαζόμενες χώρες, όπως θέματα νεολαίας, πολιτισμού, επιχειρηματικότητας, περιβάλλοντος, επιστημών και εκπαίδευσης. Μια τέτοια πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων οργανωμένων συνόλων της διασποράς είναι, η διοργάνωση από κοινού πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκεί όπου υπάρχει οργανωμένη διασπορά των συνεργαζόμενων χωρών, όπως επίσης και η διοργάνωση εκδηλώσεων με συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων της διασποράς από τις χώρες αυτές.

Με γνώμονα την ενθάρρυνση και ενεργό συμμετοχή της απόδημης νεολαίας, υλοποιούνται από κοινού σειρά δράσεων, διαδικτυακές και μη, μέσω των οργανώσεων νεολαίας των συνεργαζόμενων χωρών στο εξωτερικό, σε χώρες όπου η διασπορά είναι οργανωμένη ώστε να προωθήσουν θέματα αμοιβαίας προτεραιότητας και κοινού ενδιαφέροντος, όπως η κλιματική αλλαγή και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Μία τέτοια πρωτοβουλία είναι η ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των νέων της διασποράς, στις χώρες καταγωγής, έτσι ώστε να τους κρατηθούν στις ρίζες τους, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη γλώσσα τους αλλά και να μάθουν την ιστορία άλλων χωρών.

Μία άλλη παράμετρος συνεργασίας όσο αφορά τους νέους της διασποράς, αφορά θέματα εκπαίδευσης όπως για παράδειγμα η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των συνεργαζόμενων χωρών αλλά και η παραχώρηση υποτροφιών σε νέους της διασποράς των χωρών αυτών.

Μέσα από αυτές τις διμερείς και τριμερείς συνεργασίες σε θέματα διασποράς προβάλλονται και αξιοποιούνται σημαντικά θέματα οικονομίας και τουρισμού. Η αξιοποίηση των πετυχημένων απόδημων επιχειρηματιών αλλά και η προώθηση τουριστικών πακέτων που να απευθύνονται στη διασπορά των χωρών για οργανωμένες εκδρομές στις χώρες αυτές, αποτελεί ένα ακόμη ουσιώδη στόχο των συνεργασιών αυτών. Αυτό γίνεται σε συντονισμό με το Κέντρο και σε συνεργασία με άλλα οργανωμένα σύνολα και αρμόδιους φορείς όπως ΚΕΒΕ.

Οι διμερείς και τριμερείς συνεργασίες με άλλες χώρες σε θέματα διασποράς, συμβάλουν στην επιτυχή περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου και της σημασίας των αποδήμων μας, παράλληλα με τον συνεχιζόμενο διακυβερνητικό διάλογο, ως έκφραση βαθιάς φιλίας ανάμεσα στους λαούς τόσο των χωρών αυτών όσο και της διασποράς τους στο παγκόσμιο.


ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΝΟΣΤΟΣ ΙV- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ"